ZAK.UZ.REG.GDPR EU

– OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV –

 

Vážený záujemca o ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK SÍL SB. Za účelom vybavenia vašej registrácie, ktorú získame prostredníctvom vami vyplneného prihláškového formulára potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EÚ o GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.

 

 

Prevádzkovateľom je :

 

 1. Občianske združenie NAŠA VLASŤ JE BUDÚCNOSŤ ktoré je evidované a registrované na úrade Ministerstva vnútra SR s primárnym miestom pôsobenia na adrese Zelenečská 65/E, 917 02 Trnava.

 

 

Účel spracúvania osobných údajov :

 

 • evidencia prihlášok do základného bojového výcviku síl SB spolu s ďalšími zaraďovacími formulármi
 • registrácia záujemcu o absolvovanie základného bojového výcviku síl SB a jeho zaradenie do informačných a organizačných skupín
 • nadviazanie kontaktu za účelom poskytovania základných organizačných informácii týkajúcich sa účasti základného bojového výcviku síl SB
 • nadviazanie kontaktu za účelom preverenia účasti na základnom bojovom výcviku síl SB

 

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb :

 

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné údaje – (URL adresa profilu na sociálnej sieti Facebook či kontaktný e-mail)

 

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov :

 

 • Vy ako záujemca o Základný bojový výcvik síl SB ako dotknutá osoba poskytujete našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich z ustanovenia ZBV síl SB a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z ustanovenia ZBV síl SB a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely spracovania prihlášky do základného bojového výcviku síl SB so súhlasom dotknutej osoby v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri zaslaní vyplneného registračného formulára prostredníctvom komunikačného kanála na oficiálnej stránke Slovenskí branci na sociálnej sieti Facebook alebo zaslaním vyplneného registračného formulára na oficiálny e-mail síl SB pod adresou slovenskibranci.nabor@gmail.com

 

Zdieľanie osobných údajov s ďalšími stranami :

 • Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi subjektmi tretích strán či nepoverených osôb v mimoorganizačných aspektoch.
 • Vaše osobné údaje spracúva poverený personál určený pre výkon personálnych a evidenčných úkonov.

Prenos osobných údajov do inej krajiny :

 

Keďže sme lokálna organizácia pôsobiaca iba na území Slovenskej republiky nebudú vaše údaje prenášané aj do inej krajiny, ktorá je súčasťou  Európskeho hospodárskeho a bezpečnostného priestoru (EEA), alebo mimo neho ako napr. USA a pod.

 

Použitie osobných údajov na reklamné a marketingové účely :

 • Nepoužívame osobné údaje o od vás ako záujemcov o základný bojový výcvik síl SB na žiadne marketingové ani reklamné účely, okrem účelu ich spracovania na evidenciu a zaradenie  do výcvikovej rotácie, prostredníctvom vyplneného registračného formulára do kurzu.

 

Poučenie o vašich právach ako dotknutej osoby :

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od nás ako prevádzkovateľa:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.  
 • Dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajoch.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch ak sú uvedené oprávnené dôvody alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať resp. vymazať. 
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Zodpovednosť prevádzkovateľa :

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.