SLOVENSKÍ BRANCI VS. DVP OS SR

V priebehu druhej polovice roku 2016 na podnet ministra obrany Petra Gajdoša spustilo ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MOSR) projekt s názvom Dobrovoľná vojenská príprava (DVP), na ktorý úzko nadväzuje ďalší projekt, ktorý je tiež v podaní rezortu obrany a nesie názov Aktívne zálohy OS SR.

Aká je realita ?

SILY SB KONTRA DVP AZ OSSR

Plánovaný účel projektu DVP :

Projekt DVP funguje na báze jednorazových kurzov v trvaní troch mesiacov, ktoré majú pripraviť absolventov, teda dobrovoľníkov v základných a vševojskových zručnostiach bojovej prípravy a to v individuálnom smere jednotlivcov a rovnako tak v skupinovom smere na úrovni pôsobenia družstiev, čiat a roty. Účastníci tohto projektu by údajne mali byť pripravení v nadobudnutých zručnostiach v takej miere, aby boli schopní koordinácie so zložkami profesionálnych štruktúr OS SR.

 

Plánovaný účel projektu aktívnych záloh OS SR :

Projekt aktívnych záloh ako záležitosť, ktorá nadväzuje na projekt DVP, je formou pokračovania dobrovoľnej vojenskej prípravy, kedy by mali jeho príslušníci po absolvovaní výcviku DVP podstúpiť niekoľko koordinačných odborných cvičení s profesionálnymi zložkami OS SR a následne byť ďalej k dispozícii podľa potrieb ozbrojených síl, ktoré by mali v prvom rade slúžiť potrebám občanov Slovenskej republiky v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, krízových situácii či nebodaj v prípade konfliktu vojenského či nevojenského charakteru.

 

Aká je realita ? DVP a aktívne zálohy OS SR v praxi : 

V prvom rade je na mieste spomenúť fakt, že projekt MOSR ako DVP a aktívne zálohy, vznikli ako výsledná reakcia rezortu obrany v dôsledku existencie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, čím chcel rezort obrany nahradiť účel existencie síl SB tak, aby Slovenskí branci stratili svoje opodstatnenie. Tento cieľ ministerstva obrany sa však nepodarilo naplniť a to ani v čiastočnej miere. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.

Aktívne zálohy a projekt DVP ani zďaleka nenapĺňajú svoj účel a hlavne potreby obyvateľstva Slovenska. Táto skutočnosť pramení z neschopnosti súčasnej vládnej koalície strany SNS pochopiť záležitosti fungovania dobrovoľných vojenských zborov 21. storočia. Projekt DVP a aktívne zálohy sú síce smerované na oslovenie záujmových skupín obyvateľstva našej vlasti na aké je smerovaný aj projekt Slovenskí branci, no táto časť obyvateľstva nenachádza v týchto projektoch rezortu obrany svoje skutočné uplatnenie na rozdiel od štruktúr síl SB.

Z čoho pramení tento stav ? 

Odpoveď nájdeme v podstate samotnej existencie a princípu fungovania DVP a aktívnych záloh OS SR. Cieľové skupiny našej spoločnosti, ktoré chce ministerstvo obrany týmito projektmi osloviť, pozostávajú z ľudí, ktorých jedinečnosť spočíva na báze spolupatričnosti s obyvateľstvom SR a osobnej lojality voči svojej vlasti, našej republiky. Títo ľudia chcú reálne pomáhať našim občanom na základe hlavného piliera našej civilizovanej spoločnosti a tým je v prvom rade národná spolupatričnosť.

Štruktúry Slovenských brancov, ako aj celá organizácia Naša vlasť je budúcnosť (NVB), koná skutočne priamo pre potreby našich občanov. Sily SB sú pripravené pomáhať a reálne pomáhajú bez ohľadu na podmienky a stav vzniknutej situácie. Priority našich občanov sú pre nás na prvom mieste a na základe toho sme vždy konali, konáme, a vždy aj budeme konať !

 

« 1 z 2 »

( Slovenskí branci od čias svojho založenia počas celej svojej existencie vykonávajú množstvo činností ako pomoc pri mimoriadnych situáciách kde sa jednalo o odstraňovanie následkov povodní, veterných kalamít či snehových búrok, práca v rámci koordinácie so záchrannými zbormi MVSR, likvidácia čiernych skládok, hliadkovanie a dozorná pozorovacia činnosť v oblastiach v ktorých je zvýšená pravdepodobnosť páchania trestnej činnosti, revitalizácia pamätníkov a objektov nášho kultúrneho dedičstva, práca s mládežou, branná výchova a mnoho iného… )

 

Príprava občanov na obranu vlasti :

Oba projekty rezortu obrany ( DVP a aktívne zálohy OS SR ) by mali spĺňať účel prípravy občanov na obranu vlasti voči ohrozeniu vojenského a nevojenského charakteru.

Je to skutočne tak ?

Absolventi výcviku DVP síce podstúpia počas výkonu služby určitý výcvik, ktorý ich z časti pripravuje na využitie základných vševojskových bojových zručností, no tento výcvik a jeho príprava je z reálneho hľadiska obranného uplatnenia skutočne neadekvátna voči súčasnému výkonu a vedeniu obranných činností, ktoré sa odvíjajú od reálneho vývoja bojových konfliktov v súčasnom storočí.

Vedenie boja v globálnom celosvetovom ponímaní sa dávno zmenilo a to z hľadiska možností ohrozenia vojenskými či nevojenskými zložkami, či teroristickými živlami. Absolventi DVP prejdú výcvikom, ktorý pozostáva z mierne upravených neaktuálnych predpisov a metodík z čias komunizmu, ktoré boli vytvorené pre fungovanie zložiek Československej ľudovej armády ( ČSĽA ), ktorá mala skutočne iné počty živej sily, techniky a zbraňových systémov, z čoho sa odvíja aj odlišnosť zloženia súčasných a minulých štruktúr rezortu obrany. Do tejto problematiky zasahuje aj faktor zmeny spôsobu vedenia obrannej čiže defenzívnej činnosti voči bojovému ohrozeniu. Tieto aspekty dokazujú len jedine a to, že výcvik DVP je kontraproduktívny a v prípade konfliktu pre splnenie potrieb obyvateľov SR je nepoužiteľný.

DVP teda v skutočnosti slúži skôr ako taká zábavka, dočasná hra na vojakov formou kurzu pre našich občanov, ktorí nevedia čo zo svojim voľným časom, alebo po uplynutí štúdia. DVP a projekt aktívnych záloh OS SR absolútne nekopírujú princíp skutočných záložných zložiek ozbrojených síl a dobrovoľníkov štandardnej úrovne Európskych štátnych zriadení.

Samozrejme nie všetky zložky OS SR majú úroveň bojovej prípravy v takto alarmujúcom stave. Táto úroveň vyššej bojovej prípravy sa však týka výhradne len zanedbateľného množstva celkov a jednotiek ozbrojených síl medzi ktoré patrí niekoľko čiat a rôt určených pre pôsobenie a plnenie zahraničných úloh a medzinárodných cvičení. Zvyšok tvoriaci vyše osemdesiat percentnú časť našich ozbrojených síl má stav bojovej pripravenosti na bode mrazu.

Ministerstvo obrany síce garantuje absolventom DVP a príslušníkom aktívnych záloh OS SR čiastočný zárobok, čím vyvracia dobrovoľnú bázu týchto projektov, no ďalej garantuje ľahší vstup do profesionálnych zložiek ozbrojených síl SR. Vec týkajúca sa ľahšieho vstupu účastníkov DVP do profesionálnych zložiek OS SR je skôr prázdnou frázou, pretože profesionálne štruktúry OS SR trpia alarmujúcim nedostatkom personálu, ktorý MOSR nevie a nedokáže žiadnym spôsobom naplniť a v tejto bezradnej situácii berú naozaj každého, kto spĺňa minimálne fyzické a psychologické či zdravotné požiadavky bez ohľadu na to, či dotyční občania absolvovali DVP, alebo sú súčasťou aktívnych záloh.

O tomto stave vypovedá aj skutočnosť, že väčšina absolventov DVP po prejdení výcviku vševojskovej prípravy reálne nemajú záujem o pokračovanie dobrovoľnej služby vstupom do zložiek aktívnych záloh OS SR, kde by sa ďalej podieľali na vybraných činnostiach spolu s profesionálnymi zložkami OS SR.

Z toho vyplýva, že skutočná personálna naplnenosť posádky aktívnych záloh je naozaj veľmi nízka. Niet sa čomu diviť. Ozbrojené sily prijatím záujemcov do výkonu DVP odhalia svoj skutočný a to alarmujúci stav vo všetkých smeroch. Absolventi túto skutočnosť vidia a práve preto nechcú v tomto smere pokračovať. Ďalším z výkričníkov tohto systému je aj nedostatok výstrojných súčiastok individuálneho charakteru, kedy ozbrojené sily nie sú schopné reálne vystrojiť svoj personál podľa štandardu vojaka či dobrovoľníka Európskych ozbrojených síl. Skutočne nie je na mieste, aby absolventi DVP po absolvovaní výcviku odovzdávali súčiastky ako je poľná rovnošata, vojenská obuv a podobne a tieto použité súčiastky ďalej nosili ich nasledovníci. Sú to položky, ktoré majú byť pre vojaka či „dobrovoľníka“ spotrebný materiál, ktorého rozsah má byť dostupný v dostatočnom množstve. Ďalej sú tu položky individuálnej taktickej výstroje, ktoré sú z čias osemdesiatich rokov a ich uplatnenie pre výcvik ozbrojených síl 21. storočia je neadekvátne.

Štruktúry Slovenských brancov sú na rozdiel od štruktúr OS SR zostavené na odlišnej báze skutočného účelu existencie a pôsobenia, čo vyvracia nedostatky, ktorými projekty DVP a aktívne zálohy OS SR priam prekvitajú.

 

( Fotodokumentácia z činnosti a bojovej prípravy DVP  OS SR )
(foto. z archívu stránky MOSR na sociálnej sieti Facebook)

Odhaľme koreň problému :

Celá podstata množstva  zlyhaní ozbrojených síl SR, čoho výsledkom je aj neúspech projektov ako DVP a aktívnych záloh OS SR spočíva v neúčelovom riadení rezortu obrany. OS SR a ich vývoj v posledných rokoch zažíva upadajúcu krivku sínusoidy, ktorá bola pôvodne na vrchole. V tomto vrcholovom stave boli podmienky vojenskej služby a jej istoty, personálny stav z hľadiska počtov, technický stav z hľadiska počtov a kvality, materiálny stav z hľadiska zabezpečenia, stav vojenskej infraštruktúry z hľadiska kvality, stav odborníkov z hľadiska kompetentnosti, stav bojovej prípravy z hľadiska efektivity, stav zloženia štruktúr z hľadiska priamej úmery voči naplnenosti a stav existencie z hľadiska skutočného účelu uplatnenia ozbrojených síl na veľmi vysokej úrovni.

Výsledkom niekoľkoročného okresávania personálnych podmienok a istôt, výsledkom smerovania finančných prostriedkov ministerstva obrany neefektívnym a kontraproduktívnym spôsobom, výsledkom dlhodobého odchodu odborníkov, výsledkom úpadku vojenskej infraštruktúry, vznikom neúnosných existenčných podmienok, úpadkom stavu bojovej pripravenosti, dosadením nekompetentných funkcionárov na miesta s vysokými kompetenciami, preorientovaním OS SR a rezortu obrany viac pre účely medzinárodných ochrany vojenských záujmov miesto potrieb ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky, neprispôsobením bojovej prípravy reálnym hrozbám dnešnej doby a zanedbaním aktualizácie štruktúr z hľadiska k reálnym nízkym počtom personálnej naplnenosti, ktorá alarmujúco klesá, rezort obrany už dlhodobo niekoľko rokov upadá a snahy o realizáciu uplatniteľných projektov ako DVP a aktívnych záloh OS SR nedosahujú požadované výsledky.

Na rozdiel od OS SR, existencia národnej dobrovoľnej občianskej domobrany spočíva na diametrálne odlišnom princípe. Personálna naplnenosť síl SB rastie priamoúmerne k rozvoju a štrukturalizácii organizácie, to znamená že Slovenskí branci majú svoje celky a ich jednotky prakticky udržateľné. Sily SB na základe rozvoja a realizácie svojej bojovej prípravy čerpajú z aktuálnych predpisov a metodík Európskych noriem, ktoré sú upravené tak, aby boli zložky schopné adekvátne reagovať na ohrozenie, ktoré pramení z podstaty súčasných hrozieb. Vďaka úprave postupov vzhľadom k reálnej naplnenosti celkov sa zvyšuje aj efektivita využitia personálu síl SB bez vzniku medzier a nedostatkov, ktoré vznikli v OS SR poklesom stavu naplnenosti.

Bojový obranný výcvik je teda neustále aktuálny a modernizovaný. Rozvoj štábnej a riadiacej štruktúry nie je zostavovaný na základe známostí a vzájomných väzieb či službičiek smerujúcich k „ rodinkárstvu “ , ale skutočne podľa dosiahnutých vedomostí a úspechov funkcionárskych kandidátov. Finančné prostriedky organizácie sú investované skutočne podľa potrieb síl SB aj napriek veľmi obmedzeným možnostiam.

Slovenskí branci vznikli a fungujú výlučne pre službu vlasti a výkon činností na ochranu a pomoc obyvateľom Slovenskej republiky a nikdy nie inak. Z toho vyplýva, že sily SB a celá organizácia rastú priamoúmerne podľa výsledkov, ktoré organizácia dosahuje a všetko je podložené na princípe dobrovoľnosti.

Neúspechy riadenia OS SR nijak neovplyvňujú funkcionárov, ktorí sú za ne v plnej miere zodpovední, ich platové ohodnotenie sa nemení, ich hodnosti a funkcie naďalej zostávajú. Nesenie zodpovednosti za následky kontraproduktívnych rozhodnutí a činov takmer neexistujú.
Tak niet sa čomu diviť!

« 2 z 2 »

( Fotodokumentácia z činnosti a bojovej prípravy štruktúr síl SB )

Slovo na záver :

Podľa uvedených skutočností sa teda pýtame, prečo DVP a aktívne zálohy OS SR skutočne neplnia svoj účel vyplývajúci z potrieb našej krajiny a jej obyvateľstva? Kto je za tento stav zodpovedný?

Prečo štruktúry aktívnych záloh neboli nasadené v prípadoch kedy ich naši obyvatelia skutočne potrebovali ? Od existencie tohto projektu od roku 2016 nepôsobili príslušníci záloh ozbrojených síl v rámci pomoci občanom ani jeden jediný raz, a to si situácia ich pomoc vyžiadala už niekoľko krát, v poslednom prípade aj situácia na severe Slovenska kedy množstvo obyvateľov našej krajiny zostalo uväznených vo svojich obciach a obydliach v dôsledku snehovej kalamity. Alebo máme brať do úvahy skutočnosť vyplývajúcu z toho že aktívne zálohy OS SR neboli doposiaľ povolané tam kde ich prítomnosť bola skutočne potrebná ako výsledok toho že nebol doposiaľ vypracovaný systém povolávania a mobilizácie týchto štruktúr?

Čo by nasledovalo v prípadoch odlišných situácii kedy by následky mimoriadnej udalosti závažnejšie ohrozili životy našich občanov ? Z vysokou pravdepodobnosťou by sa reakcia príslušníkov aktívnych záloh ozbrojených síl opakovala…

V rámci situácie na severe Slovenska sa však zapojili profesionálne zložky OS SR, no ich vykonaná činnosť bola čiastočná a takmer nebadateľná. Bežný občan by si myslel že šlo skôr o osobnú propagandu a budovanie kultu osobnosti ministra obrany Petra Gajdoša…

MOSR CAL
(foto. z archívu stránky MOSR na sociálnej sieti Facebook)

Týmto však nechceme dehonestovať prácu profesionálnych vojakov ktorí skutočne v postihnutých oblastiach pôsobili a týmto ľuďom patrí všetka česť. Avšak nezľahčujme vzniknutú situáciu a povedzme na rovinu že pomoc našim občanom zo strany ozbrojených síl je pre rezort obrany a našich vojakov svätou povinnosťou a štandardnou činnosťou ktorá má byť vykonávaná neustále vždy, keď si to situácia vyžiada a rovnako tak v dostatočnom množstve a príslušnej miere intenzity. Skutočné počty podieľajúce sa na odstraňovaní následkov snehovej kalamity boli naozaj zanedbateľné a taktiež s tým spojená intenzita vykonaných prác.

 

DVP a aktívne zálohy – kontraproduktívny stav : 

V rámci súhrnu približných nákladov na udržanie a prevádzkovanie projektu DVP a aktívnych záloh OS SR sú odhadované finančné náklady na aktivity spojené s existenciou oboch záležitostí  vo výške jedného milióna eur na jeden rok. Z tejto finančnej čiastky je pokrytá propagačná a reklamná kampaň v rozsahu 60 tisíc až 100 tisíc eur ročne. Ďalšie náklady sú spojené s logistickým zaistením, prípravou a zriadením výcvikovej činnosti a vyplácaním finančných ohodnotení absolventom DVP a príslušníkom ktorí ďalej zotrvajú v aktívnych zálohách.

 

Prevádzka DVP a aktívnych záloh OS SR – rok 2017 :

Do výcvikového projektu DVP bolo reálne zaradených 89 uchádzačov ktorí výcvik absolvovali. Z tohto počtu ďalej reálne zotrvalo v „ službe aktívnych záloh “ 43 absolventov DVP, ktorí boli priradený na vojenský ženijny útvar v Seredi.

 

Prevádzka DVP a aktívnych záloh OS SR – rok 2018 :

Do výcvikového projektu DVP bolo reálne zaradených 116 uchádzačov ktorí výcvik absolvovali. Z tohto počtu ďalej reálne zotrvalo v „ službe aktívnych záloh “ 57 absolventov DVP, z ktorých bolo zaradených 43 príslušníkov na vojenskú ženijny útvar v Seredi a 14 príslušníkov na útvary východného Slovenska.

Na základe týchto výsledkov môžeme skonštatovať, že DVP a aktívne zálohy OS SR neplnia svoj účel v pomere nákladov k výsledkom a projekt je s najväčšou pravdepodobnosťou v dlhodobej miere neudržateľný a predurčený k zániku.

 

( Dobrovoľná vojenská príprava OS SR – 2018 )
( Video z archívu MOSR na YouTube kanále )

 

( Slovenský branci – štruktúry síl SB – 2018 )

Nezabúdajme na ďalšie prešľapy ministerstva obrany počas trvania mandátu SNS :

Neefektívny nákup predražených stíhačiek F16 pre vzdušné sily ozbrojených síl SR. K tomuto tendru môžeme dodať len toľko, že v mnohých médiách uvádzaná premrštená cena je len počiatočná investícia za samotné prostriedky (stíhačky). Ďalšie finančné prostriedky ktorých výška nebola doposiaľ nikdy spomenutá a je vo veľkých otáznikoch, je cena za prostriedky údržby týchto strojov a vyškolenie samotného personálu pre obsluhu a riadenie.

  • Nákup bojových vozidiel pechoty ktoré majú čiastočne nahradiť súčasné prostriedky BVP II spočíva v ďalšom pofidérnom kontrakte kde je skutočný pomer ceny ku kvalite a množstvu týchto bojových vozidiel tiež vo veľkom otázniku.
  • Nákup viacúčelových vrtuľníkov UH – 60 Black Hawk ktoré majú nahradiť vrtuľníky MIL MI – 17 HIP ktoré sú v základnej výbave a ich cena k množstvu kusov a prostriedkov vybavenia je opäť neadekvátna.
  • Alarmujúce počty personálnej naplnenosti vojenských útvarov ktoré sa dostali do tohto štádia v dôsledku odchodu skutočne veľkého množstva profesionálnych vojakov v priebehu posledných dvoch rokov.
  • Pretrvávajúce medzery vo vystrojovaní vojakov ozbrojených síl výstrojným arzenálom na individuálnej a skupinovej úrovni. Nedostatok pracovných pomôcok ktoré je zamestnávateľ povinný svojim zamestnancom zabezpečiť.
  • Neschopnosť zaistiť hladký priebeh osláv 75. výročia SNP a slávnostnú vojenskú prehliadku. Takáto regulérna činnosť ktorá by mala byť ozbrojenými silami vykonávaná každoročne, sa dostala v tomto kalendárnom roku do skutočných personálnych , technických a logistických problémov. Ak takáto banalita je dnes pre ministerstvo obrany problém, aké prekvapenia nás ešte zo strany rezortu obrany čakajú?
  • Práve počas riadenia MOSR Petrom Gajdošom, vydalo NATO hodnotiacu správu o stave OS SR, kde boli definované závažné problémy ktoré sú neustále v rozpore s plánovaným dodržiavaním záväzkov ministerstva obrany  voči aliancii a zároveň aj v rámci udržania bojaschopnosti našich ozbrojených síl.

 

Slovenskí branci a vedenie OZ NVB na čele s predsedom  Petrom Švrčekom, niekoľko krát prostredníctvom mediálnych výziev apelovali na orgán rezortu obrany o spustení spoločnej diskusie prípadne o spoločnom riešení foriem a spoločnej vzájomnej podpory a spolupráce v projektoch branného charakteru. Rezort obrany na čele s ministrom Petrom Gajdošom však tieto výzvy dlhodobo ignoruje a miesto vedenia spoločnej produktívnej debaty očierňuje existenciu síl SB šírením fabulácii a prijíma nezmyselné nariadenia pre obmedzenie činnosti a existencie Slovenských brancov.

Čo je však zarážajúce, je skutočnosť, že ministerstvo obrany miesto diskusie o spoločných záležitostiach a formy ich realizácie so štruktúrami síl SB radšej uprednostnilo organizáciu Slovak legion camp, ktorej existencia mediálne vyplávala pár týždňov dozadu. Slovak legion camp sa síce zameriava na prípravu občanov v brannej výchove na úrovni individuálneho a skupinového stupňa čo je úctihodné, no štruktúry síl SB sú tu podstatne dlhšie a zaberajú širší rozsah výkonu svojej činnosti v prospech SR a jej občanov. Týmto nechceme nijak dehonestovať prácu a existenciu organizácie Slovak legion camp, no chceme poukázať na diskrimináciu štruktúr síl SB zo strany ministerstva obrany Slovenskej republiky a na absolútne absurdnú zaujatosť tejto inštitúcie voči Slovenským brancom.

KONTRA DISKUSIA

( Vyhlásenie ministerstva obrany SR po medializácii existencie org. Slovak legion camp )