PRIJÍMACÍ PROCES DO BOJOVÝCH ŠTRUKTÚR SÍL SB – OTVORENÝ

STAŇ SA PRÍSLUŠNÍKOM NÁRODNEJ DOBROVOĽNEJ OBČIANSKEJ DOMOBRANY

V rámci personálneho dopĺňania posádok oddielov do základných bojových funkcii pechotného určenia, sú v súčasnosti spustené prijímacie procesy pozostávajúce z troch náborových kurzov, v rámci ktorých sa môže každý z občanov Slovenskej republiky, ktorý  spĺňa základné prijímacie požiadavky, stať príslušníkom jedného z oddielov národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci.

Dobrovoľníctvo v príprave na ochranu vlasti je vecou cti každého občana a hlavným podkladom záruky mieru, pretože bijúce srdce dobrovoľníka je tou najsilnejšou súčasťou našej spoločnosti. Staň sa príslušníkom štruktúr národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, staň sa súčasťou mieru a bezpečia, staň sa dobrovoľníkom ! Dvere máš otvorené! Tvoja vlasť ťa potrebuje !

Základné prijímacie požiadavky :

– občianstvo Slovenskej republiky

– minimálny vek nástupu do služby – 15 rokov

– bezúhonnosť

– svojprávnosť

Kurzy prijímacieho procesu :

Prijímací proces každej zriadenej rotácie personálneho dopĺňania, ktorá pozostáva zo záujemcov o vstup do organizácie, obnáša tri prijímacie kurzy, ktoré sú zamerané pre základnú teoreticko – praktickú prípravu a vedomostné preverenie spôsobilosti každého zo záujemcov. Každý absolvent prijímacieho konania musí tieto tri kurzy absolvovať v plnom rozsahu a následne splniť základné vedomostné preskúšanie vo finálnej fáze tretieho kurzu.

 

Prijímacie konanie pozostáva z :

Informačného kurzu síl SB :

  • Informačný kurz síl SB je v poradí prvým základným kurzom rotácie prijímacieho konania na personálne dopĺňanie štruktúr organizácie. Primárnym cieľom informačného kurzu je oboznámiť účastníkov rotácie prijímacieho konania o pozícií síl SB v organizácii NVB a súčasne ozrejmiť primárne určenie celej štruktúry, jej ciele a vízie. Ďalej kurz informuje o podmienkach a možnostiach služby v silách SB, o štandardnom výcvikovom roku a bojovej príprave, o konkrétnych štruktúrach bojových a nebojových zložiek a tiež o zaobstarávaní individuálnych arzenálových prvkov výzbroje a výstroje príslušníkov.

Prípravného kurzu síl SB :

  • Prípravný kurz síl SB je v poradí druhým základným kurzom rotácie prijímacieho konania na personálne dopĺňanie štruktúr organizácie. Primárnym cieľom prípravného kurzu je oboznámiť a pripraviť účastníkov rotácie prijímacieho konania v teoreticko-praktickej rovine individuálnych pechotných bojových a nebojových zručnostiach a to v základoch poradovej prípravy, streleckej prípravy, ženijnej prípravy a prípravy v rámci radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Príslušníci rotácie prijímacieho konania úspešným absolvovaním tohto kurzu naberú základné vedomosti pre ľahšie zaradenie do výcviku bojovej prípravy a na nasledovný výkon služby v silách SB.

Previerkového kurzu síl SB :

  • Previerkový kurz síl SB je v poradí tretím a zároveň vyraďovacím základným kurzom rotácie prijímacieho konania na personálne dopĺňanie štruktúr organizácie. Primárnym cieľom previerkového kurzu je preveriť účastníkov prijímacieho konania v doposiaľ nadobudnutých základných bojových zručnostiach v teoretickej rovine písomným testom. Sekundárnym cieľom previerkového kurzu síl SB je po úspešnom absolvovaní previerkovej časti oboznámiť absolventov konania o vedení bojovej činnosti zo stupňa taktického a strategického hľadiska, vedení bojovej pohotovosti a základoch vojnových zákonov.

MASS RECRUIT AGENDA SILY SB 2018

Oddiely otvárajú svoje brány :

Aktuálnou náborovou činnosťou sú spustené prijímacie procesy vo väčšine primárnych oddielov štruktúr síl SB a to :

– 1. oddiel síl SB                                  ( Bratislavský a Trnavský kraj )

– 3. oddiel síl SB ŽILINČAN             ( Žilinský kraj)

– 7. oddiel síl SB LEVICE                 ( Levice – okres )

– 8. oddiel síl SB JUŽAN                   ( Komárno – okres )

– 9. oddiel síl SB NITRANČAN        ( Nitriansky kraj )

– 10. oddiel síl SB BYSTRIČAN       ( Banskobystrický kraj )

– 17. oddiel síl SB ZÁHORÁK         ( Malacky, Senica, Skalica – okresy )

 

Výcvikový proces :

Úspešným absolvovaním prijímacieho konania pre vstup do posádky jedného z oddielov sú absolventi zaradení do prípravných celkov pechotného určenia, v rámci ktorých absolvujú základný bojový výcvik vo funkcii strelec. Po úspešnom absolvovaní základného bojového výcviku nasleduje odborný bojový výcvik, ktorý obnáša možnosť zmeny funkčného zaradenia a výcvik v pechotnej bojovej činnosti na odbornej úrovni.

Základný bojový výcvik :

Vo výcvikovej intenzite regulérnej prípravy je trvanie základného bojového výcviku stanovené na dĺžku troch mesiacov, z čoho je aktívna bojová príprava realizovaná cvičeniami v trvaní jedného dňa v intervale každý druhý víkend od nástupu do služby. Základný bojový výcvik je primárne zameraný na základnú individuálnu a skupinovú bojovú prípravu na úrovni jednotlivca či najmenšieho organizačného celku.

Odborný bojový výcvik :

Výcviková intenzita odborného bojového výcviku štandardne rovnaká, ako pri základnom bojovom výcviku, no trvanie výcvikového procesu je spravidla v rozmedzí 5 až 6 mesiacov. Príslušníci oddielov môžu absolvovať odborný bojový výcvik aj vo funkciách strelec – pancierovník či guľometník, alebo pokračovať v odbornej príprave na štandardnej funkcii strelec. Do odbornej bojovej prípravy sú ďalej zaradené aj operačné bojové nasadenia, z ktorých každá z operácii trvá minimálne 24 hodín. Operačné nasadenia sú realizované za účelom preverenia operačnej a bojovej pripravenosti na úrovni komplexného pôsobenia povolaných posádok oddielov. Neoddeliteľnou súčasťou odborného bojového výcviku sú aj doplnkové kurzy a cvičenia v zdravotníckej príprave, ženijnej príprave, rozšírenej príprave dobrovoľných záchranných zborov a pod… V nasledovnom výcvikovom roku úspešní absolventi prvého odborného výcviku ďalej pokračujú v službe absolvovaním vybraných cvičení a operácii odbornej prípravy, pokročilých funkčných a hodnostných kurzov, inštruktorských a mentorských kurzov a ďalej je možnosť podieľania sa na kultúrnych, verejných podujatiach či interných udalostiach zriaďovaných organizáciou.

Čestné členstvo :

Každý z príslušníkov síl SB vzorným plnením svojich služobných a funkčných povinností po dvoch rokoch služby, dosahuje status čestného členstva, kedy dostane možnosť zvoľnenia svojej účasti na výcviku preventívnej bojovej prípravy, alebo ďalej pokračovať v intenzívnej bojovej príprave s rovnakou intenzitou na dosiahnutej hodnosti a funkcii či sústrediť svoje sily na dosahovanie vyšších cieľov budovaním kariéry funkčným a hodnostným rastom a prispieť tak ďalej zo strategického hľadiska k rozvoju a budovaniu organizácie.

36823177_2074884812767466_1730406658149974016_n