Operácia štít slobody

V dňoch 2. – 3. apríla 2016 sa konalo simulované nasadenie príslušníkov posádky 1. a 9. oddielu SB na riešenie reálnej bojovej situácie vzniknutej na vopred určenom území. Posádky oboch oddielov mali za hlavný cieľ stabilizovať ohrozenú oblasť a vykonať všetky opatrenia stanovené operačným plánom na ochranu miestneho obyvateľstva, či vytvoriť podmienky na prípadnú evakuáciu a následné získanie stratených oblastí pod kontrolu síl SB

Dňa 02.04. 2016 v čase 00.00 hod. bol u oboch posádok vyhlásený najvyšší stupeň bojovej pohotovosti na základe ktorého prebehla mobilizácia príslušníkov a celkov  oboch oddielov do oblasti zhromaždenia pod krycím názvom EXODUS 0.I. V tejto oblasti ďalej prebehlo preskupenie všetkých nasadených celkov a stabilné prerozdelenie príslušníkov do družstiev, oboznámenie celkov so vzniknutou situáciou a opatreniami ktoré budú vykonávať, operačným postupom na riešenie danej situácie k dosiahnutiu finálneho cieľa a postupy určené k stabilnému udržaniu oblasti a jej periférií.

 

Po spustení operácie sa všetky nasadené celky pustili do plnenia svojich prvotných úloh ktoré zahŕňali vytlačenie dislokovaných nepriateľských síl z primárnej oblasti záujmu pod krycím názvom EXODUS 0.III. Družstvá simulovali výsadok v bojovom poli a následné vyvíjanie nátlaku na nepriateľské pozície vykonávaním útočných operácií. Vďaka dokonalej zladenosti celkov podieľajúcich sa na útoku, boli sily nepriateľa značne eliminované a potlačené.

 

Po tom čo bola oblasť EXODUS 0.III stabilizovaná, na udržanie stability bola vytvorená oblasť sústredenia ohraničená obrannými pásmami na zaistenie vnútornej bezpečnosti. V oblasti sústredenia boli koncentrované všetky celky nasadené na plnenie tejto operácie. Vo večerných hodinách prebehlo niekoľko útokov na obranné pásma oblasti sústredenia zo strany opozičných síl. Napriek intenzite týchto útokov obranné pásma splnili svoj účel v plnom rozsahu a oblasť sústredenia bola úspešne uchránená. Medzi jednotlivými vlnami útokov zo strany opozičných síl bol tiež intenzívne zaťažovaný priestor KPM kde prebehlo niekoľko incidentov ktoré opäť vyvolala činnosť nepriateľských síl. Posádka kontrolného prepúšťacieho miesta však úspešne zvládla všetky kontroly a útoky.

 

V ďalšej fáze stabilizačného plánu bola vyvíjaná intenzívna patrolovacia činnosť nasadených družstiev na trase alfa a trase bravo. Patrolovaním boli kontrolované vzdialenejšie sektory oblasti zahrnutej do celkového stabilizačného plánu. Počas tejto patrolovacej činnosti prebehlo niekoľko útokov zo strany opozičných síl , no vďaka koordinácií a okamžitej reakcii jednotlivých družstiev a ich veliteľov, boli riziká okamžite eliminované. Počas posledného útoku nepriateľa na patrolovacie družstvo trasy alfa, družstvo útok odrazilo a vykonalo protiútok formou prenasledovania ustupujúcich opozičných jednotiek, čím odhalilo hlavné veliteľstvo opozície. Po tom čo velenie operácie obdržalo informácie pozícií nepriateľovho strategicky významného objektu, bol vytvorený operačný plán útoku síl S.B. na eliminovanie posádky v tomto objekte a získanie kľúčových dokumentov. Útočná operácia prebehla v ranných hodinách a bez akýchkoľvek nedostatkov. Stratou kľúčových dokumentov a kľúčového personálu na strane opozície boli všetky hrozby v plnom rozsahu odvrátené a celá oblasť bola v maximálnej možnej miere ubránená. Operácia ŠTÍT SLOBODY týmto krokom splnila svoj účel a bola úspešne ukončená.

 

Účasťou nasadených posádok do tejto operácie bolo preverené:

  • Funkčnosť celkového operačného plánu.
  • Princíp mobilizácie posádok na základe vyhlásenia zvoleného stupňa BOPO.
  • Úspešné plnenie bojových úloh v rámci stanoveného operačného plánu.
  • Operačná pripravenosť veliteľstva.
  • Koordinácia a zladenosť celkov 1. a 9. oddielu S.B.
  • Pripravenosť jednotlivcov v rámci základných bojových zručností.
  • Pripravenosť celkov v základnej taktickej príprave na úrovni úderných jednotiek.