LETNÝ VOJENSKÝ KURZ SÍL SB PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ – PRIDAJ SA !

Aj v roku 2019 môžu občania Slovenskej republiky absolvovať základný bojový výcvik síl SB bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii ! NEVÁHAJ A PRIDAJ SA ! POSUŇ SVOJE LIMITY ! POSUŇ SVOJE HRANICE ! NAUČ SA BRÁNIŤ SVOJU VLASŤ !

! ABSOLVUJ ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK SÍL SB V PLNOM ROZSAHU !

TERMÍN SPUSTENIA – 06.08.2019
TERMÍN UKONČENIA – 11.08.2019

CENA VÝCVIKU – 90 eur na 1 osobu
DĹŽKA TRVANIA – 6 kalendárnych dní

POŽIADAVKY :
vek – od 18 rokov
bezúhonnosť
svojprávnosť

Uchádzač o zaradenie do výcviku nemusí doposiaľ disponovať žiadnymi bojovými zručnosťami a vedomosťami. Štruktúra výcviku je zostavená tak, aby sa každý naučil hýbať v uvedenej bojovej problematike postupnom tempe prípravy.


______________________________________________________________________________
REGISTRÁCIA NA VOJENSKÝ KURZ – ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK SÍL SB :

I. krok :
– vyplnenie registračného formulára v nasledovnom znení :

Meno a priezvisko :
Dátum narodenia :
Tel. číslo :
E – mail :
URL adresa profilu na sociálnej sieti Facebook : [ ak ním záujemca disponuje]
Znenie požiadavky : Žiadam o zaradenie do výkonu základného bojového výcviku síl SB v rámci vojenského kurzu 2019.

______________________________________________________________________________
II. krok :
– zaslanie vyplnených informácii na :

Oficiálnu stránku síl SB na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom osobnej správy alebo na komunikačný e – mail síl SB [ slovenskibranci.nabor@gmail.com ]

ZASLANÍM VYPLNENÉHO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA POTVRDZUJETE :
– že súhlasíte s podmienkami ochrany spracovania osobných údajov za účelom registrácie
– že spĺňate základné výcvikové požiadavky stanovené základným bojovým výcvikom síl SB

Individuálny výcvik je neoddeliteľným a základným pilierom kurzu, ktorý pripraví každého účastníka v sfére osobných bojových zručností na úrovni jednotlivca. Fáza individuálneho výcviku je zameraná na oblasti poradovej prípravy a vojenskej disciplíny ; streleckej prípravy a komplexnej manipulácie s dlhou ručnou zbraňou štandardným a vojenským spôsobom ; využitie súčastí ochranného protichemického výstroja a okamžité reakcie na radiačné , chemické a biologické hrozby vojenského a nevojenského charakteru ; ženijnu prípravu v rámci utajeného pôsobenia v teréne a prevenciu pred nástražnými systémami ; základnú zdravotnícku prípravu zameranú na ošetrenia bojových a nebojových zranení ; zvyšovanie fyzickej, kondičnej a psychickej odolnosti prekonávaním záťažových a nátlakových situácii, ktoré sa nesú počas celého trvania výcviku.

Taktická časť kurzu priamo nadväzuje na vedomosti a zručnosti nadobudnuté v prvej individuálnej časti výcviku. Taktická príprava je zameraná na nadobudnutie vedomostí a schopností v rámci intenzívnej prípravy v oblasti tímovej spolupráce a vzájomnej koordinácie. Každý z účastníkov kurzu, je neoddeliteľnou súčasťou tímu, ktorí intenzívne plní bojové úlohy obranného, útočného, transportného a prieskumného charakteru. Celky s najsilnejším tímovým duchom dosahujú tie najlepšie výsledky ! Staň sa súčasťou tímu !


Simulovaná bojová pohotovosť a veľa ďalších nečakaných incidentov, ktoré musia účastníci ako jednotlivci a ako skupina v rámci tímu okamžite riešiť, sa nesú celým výcvikovým kurzom. Tieto prípravné opatrenia vytvárajú podľa možností čo najvierohodnejšie a čo najreálnejšie podmienky bojového poľa. Fáza bojového nasadenia postupne preveruje každého jednotlivca a každý celok v praktickom uplatnení nadobudnutých bojových zručností.

SLUŽBA VLASTI

Možnosti úspešných absolventov základného bojového výcviku síl SB :

  • Absolvent základného bojového výcviku síl SB nie je po ukončení výcviku žiadnym spôsobom viazaný k plneniu ďalších úloh v síl SB či k ďalšiemu členstvu či výkonu služby pokiaľ sa nerozhodne inak!
  • Absolvent základného bojového výcviku síl SB má po ukončení výcviku možnosť nastúpiť na výkon služby v silách SB zaradením do rezervnej posádky aktívnych záloh či regulérnej posádky najbližšieho z oddielov ak sa tak rozhodne.
  • Ak sa absolvent základného bojového výcviku síl SB rozhodne po ukončení výcviku nastúpiť do štruktúr síl SB, nemusí ďalej podstupovať proces prijímacieho konania a je zaradený priamo do výkonu zvolenej služby.
  • Každý úspešný absolvent základného bojového výcviku síl SB má možnosť opätovne nastúpiť do výkonu cvičenia každý ďalší rok pokračovaním v odbornom bojovom výcviku síl SB, ktorý je vykonávaný súbežne bez ohľadu na to či sa rozhodne alebo nerozhodne vstúpiť do štruktúr síl SB .